Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Havdrup Borgerforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling, mandag d. 24. oktober 2016, kl. 19.00.

  Der stilles forslag til ændring af foreningens vedtægter:
  Forslag 1:

  §3, Stk. 1. Enhver husstand, eller virksomhed kan blive medlem af Havdrup Borgerforening. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer.

  Ændres til:

  §3, Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

   

  Forslag 2:

  §8, Stk. 5. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og suppleant. Sidstnævnte vælges for et år ad gangen
  • Eventuelt (punkter under eventuelt kan ikke sættes til afstemning)

  Ændres til:

  §8, Stk. 5. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og suppleant. Sidstnævnte vælges for et år ad gangen
  • Eventuelt (punkter under eventuelt kan ikke sættes til afstemning)

   

  Forslag 3:

  §11, Stk. 3. I tilfælde af, at Borgerforeningen opløses, kan midlerne i Borgerforeningen ikke deles mellem medlemmerne, men midler og aktiver administreres af en af Borgerforeningens bestyrelse udpeget advokat eller aut. revisor, indtil der dannes en ny Borgerforening.

  Ændres til:

  §11, stk. 3 I tilfælde af, at Havdrup Borgerforening opløses, skal foreningens formue tilfalde almennyttige formål.

  Generalforsamlingen beslutter, hvilke almennyttige eller almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

   

  Forslag 4:

  Tilføjelse til §5

  §5, stk 5.  Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere kan, eller vil, deltage aktivt i bestyrelsens arbejde, indtræder en suppleant midlertidigt eller vedvarende i medlemmets sted.

  Er der ingen suppleanter, der kan afløse medlemmet, bemyndiges bestyrelsen til, uden yderligere valghandlinger, at supplere sig selv med relevante medlemmer, dog under overholdelse af §8 stk. 8.

  Medlemmer, der på denne måde indtræder i bestyrelsen, og som udover den aktuelle valgperiode ønsker at opretholde sit virke i denne, skal på førstkommende generalforsamling valgmæssigt lade sig prøve, og om nødvendigt, stille op mod konkurrerende emner.

  —————–

  Tilmelding til generalforsamlingen skal ske på borgerforeningen@havdrup.dk.


0 comment

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.